CDF 的用途与范例 免费获取 CDF 信息包:包括各种范例、视频等等

数据应用

快速开发计算密集型商业智能应用程序,且具有卓越的用户体验和部署灵活性。

要查看此范例,您需要安装免费的 Wolfram CDF Player

让您的数据时刻保持最新

自动计算、分析和部署每日更新的交互式报告。

         
 
 
   
   
         
 
即时统计

在广告被选中时自动更新图表。

de en es ja ko pt-br ru